دکا
  • English (English)

پروژه ها

پروژه های اداری و تجاری

مساحت: 1000 متر مربع
نقاط کنترلی: 1500
نوع سیستم: تهویه مطبوع

جزئیات پروژه

مساحت: 38 طبقه برج اداری و تجاری
نقاط کنترلی: 10000
نوع سیستم: تهویه مطبوع ، روشنایی ، اتوماسیون داخل واحدهای اداری

جزئیات پروژه

نقاط کنترلی: 2000
نوع سیستم: تهویه مطبوع ، روشنایی

جزئیات پروژه

مساحت: 5000 متر مربع
نقاط کنترلی: 2000
نوع سیستم: تهویه مطبوع

جزئیات پروژه

مساحت: 7000 متر مربع
نقاط کنترلی: 6000
نوع سیستم: اعلام حریق ، روشنایی ، تهویه مطبوع

جزئیات پروژه

مساحت: 5000 متر مربع
نقاط کنترلی: 1000
نوع سیستم: تهویه مطبوع

جزئیات پروژه

مساحت: 20 طبقه اداری تجاری
نقاط کنترلی: 8000
نوع سیستم: تهویه مطبوع ، روشنایی ، دوربین ، اعلام حریق

جزئیات پروژه

مساحت: 7000 متر مربع
نقاط کنترلی: 2000
نوع سیستم: تهویه مطبوع

جزئیات پروژه

مساحت: 5000 متر مربع
نقاط کنترلی: 2500
نوع سیستم: تهویه مطبوع و روشنایی

جزئیات پروژه

مساحت: 14 طبقه اداری و تجاری و حدود 30000 متر مربع
نقاط کنترلی: 3000
نوع سیستم: تهویه مطبوع و روشنایی

جزئیات پروژه

مساحت:
نقاط کنترلی:
نوع سیستم:

جزئیات پروژه

مساحت:
نقاط کنترلی:
نوع سیستم:

جزئیات پروژه

مساحت:
نقاط کنترلی:
نوع سیستم:

جزئیات پروژه

مساحت:
نقاط کنترلی:
نوع سیستم:

جزئیات پروژه

پروژه های صنعتی

مساحت: 45000 متر مربع
نقاط کنترلی: 3600
نوع سیستم: مکانیک ، روشنایی

جزئیات پروژه

مساحت: 65000 متر مربع
نقاط کنترلی: 4500
نوع سیستم: مکانیک ، روشنایی

جزئیات پروژه

مساحت: 15000 متر مربع
نقاط کنترلی: 2500
نوع سیستم: مکانیک ، روشنایی

جزئیات پروژه

مساحت: 20000 متر مربع
نقاط کنترلی: 3000
نوع سیستم: مکانیک ، روشنایی

جزئیات پروژه

پروژه های بیمارستانی و دارویی

مساحت: 30000 متر مربع
نوع سیستم: سیستم دوربین مدار بسته

جزئیات پروژه

مساحت: 1000 متر مربع
نقاط کنترلی: 1200
نوع سیستم: کنترل تهویه مطبوع و مانیتورینگ فشار دما و رطوبت و سیستم دوربین

جزئیات پروژه

مساحت: 80000 متر مربع
نقاط کنترلی: 10000
نوع سیستم: تهویه مطبوع ، روشنایی

جزئیات پروژه

پروژه های مسکونی

مساحت: 25000 متر مربع

جزئیات پروژه

مساحت: 5000 متر مربع
نقاط کنترلی: 20 واحد مسکونی
نوع سیستم: کنترل روشنایی و تهویه مطبوع

جزئیات پروژه

مساحت: 2000 متر مربع
نقاط کنترلی: چهار طبقه
نوع سیستم: کنترل روشنایی ، تهویه مطبوع ، اعلام حریق

جزئیات پروژه

مساحت: 4000 متر مربع
نقاط کنترلی: 19 واحد مسکونی
نوع سیستم: کنترل روشنایی ، تهویه مطبوع ، آیفون تصویری

جزئیات پروژه

پروژه های هتلی

مساحت:
نقاط کنترلی:
نوع سیستم:

جزئیات پروژه

مساحت:
نقاط کنترلی:
نوع سیستم:

جزئیات پروژه

مساحت:
نقاط کنترلی:
نوع سیستم:

جزئیات پروژه